Årsmøte 2023

Onsdag 1. februar ble det arrangert årsmøte i Notodden sopp- og nyttevekstforening på Idrettens Hus i sentrum av Notodden.

Vedlagt ligger referat/signert protokoll fra årsmøtet, samt årsmelding, regnskap m/ kasserers kommentarer. Vennlig hilsen styret i Notodden Sopp- og nyttevekstforening.

Referat:

 1. Godkjenning av innkalling.
  • Godkjent ved akklamasjon
 1. Valg av møteleder, referent og protokollsignaturer
  • Møteleder: Inger Marie Kjølner
  • Referent: Henrik Lorentzen Gulbrandsen
  • Protokoll signeres av Olav Ø. Eriksen og Trine M. Hardang, på vegne av årsmøtet
  • Samtlige valgt ved akklamasjon
 1. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2022
  • Skrevet og lagt frem av sekretær Henrik L Gulbrandsen
  • Godkjent ved akklamasjon
 1. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2022
  • Lagt frem av kasserer Trine M. Hardang
  • Revidert og signert av revisor Laila Huseklepp i forkant av årsmøtet
  • Signert av Olav Ø. Eriksen for årsmøtet
  • Kommentar: Ønske om at budsjett også tas opp på årsmøtet, iht vedtektene. Dette tas til følge i fremtiden, men i mellomtiden gis styret mandat til å følge opp budsjett for 2023.
 1. Valg av nytt styre
 • Valgkomiteen (Olav Ø. Eriksen og Anne-Sidsel Didriksen) la frem sin innstilling.
 • Innstilling godkjent ved akklamasjon – m/ endring: Anne Sidsel Didriksen istedenfor Inger Marie Kjølner i valgkomite, da en som sitter i styret ikke bør sitte i valgkomiteen.
 • Revisor: avventer, da Laila Huseklepp ikke formelt har blitt spurt ennå, gis styret mandat til å spørre, samt evt. finne og godkjenne revisor innen neste årsmøte.

Det nye styret i foreningen er herved:

 • STYRELEDER: Henrik Lorentzen Gulbrandsen. Valgt for 2 år (2023-2025).
 • SEKRETÆR: Inger Marie Kjølner. Valgt for 1 år (2023-2024).
 • KASSERER: Trine Magdelle Hardang. Gjenvalg. Valgt for 2 år (2023-2025).
 • STYREMEDLEM: Jorunn Simones Ikke på valg (valgt for 2022-2024).
 • STYREMEDLEM: Anne Hefre. Gjenvalg. Valgt for 2 år (2023-2025).
 • VARAMEDLEM: Terje Ryeng. Valgt for 2 år (2023-2025).
 • VARAMEDLEM: Marianne Solem. Ikke på valg (Valgt for 2022-2024).
 • VALGKOMITE: Anne-Sidsel Didriksen og Herborg Smedstad. Valgt for 1 år. (2023-2024)

 

 1. Valg av fagansvarlige

Sopp-, nyttevekst- og kartleggingsansvarlige.

 • Valgkomiteens innstilling vedtas ved akklamasjon. De fagansvarlige er herved:
 • SOPPSAKKYNDIGANSVARLIG: Anne-Sidsel Didriksen. Valgt for 1 år (2023-2024).
 • NYTTEVEKSTANSVARLIG: Jorunn Simones. Gjenvalg. Valgt for 1 år (2023-2024).
 • KARTLEGGINGSANSVARLIG: Anne-Sidsel Didriksen. Gjenvalg. Valgt for 1 år (2023-2024)

 

 1. Innkommen sak: Vedta honorarsatser 2023
  • Lagt frem av kasserer
  • Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar følgende satser fra forslaget til kasserer: styrehonorar, styrelederhonorar og honorar for soppkontroller. Årsmøtet gir mandat videre til styret å vedta honorarsatsene for kurs og turer, sett i sammenheng med et budsjett for året.
  • Forslaget er vedtatt ved akklamasjon.
 1. Innkommen sak: Støtteerklæring til forbundets arbeid for Giftinformasjonen
  • Lagt frem av soppsakkyndig Olav E. Østlien
  • Forslag til vedtak: «Notodden sopp- og nyttevekstforening støtter NSNF sin uttale datert 19. desember 2022 til FHI sitt forslag om å redusere den økonomiske støtten til drift av Giftinformasjonen.»
  • Forslaget er vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Protokoll – Årsmøte2023 – Signert

Årsmelding 2022 Notodden Sopp- og nyttevekstforening

Årsregnskap 2022 pr 01.02.23

Kasserers kommentarer årsmøte 2022